• DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST
FETÖ yabancı istihbarat servislerine hizmet ediyor

FETÖ yabancı istihbarat servislerine hizmet ediyor

Polis Akademisi Başkanlığınca hazırlanan “Uluslararası bir tehdit olarak FETÖ” başlıklı raporda, “ABD gibi uluslararası sistemin hakim gu¨c¸leri ile FETO¨’nu¨n bir tero¨r o¨rgu¨tu¨ olarak is¸birligˆi yaptıgˆı gerc¸egˆi ortadadır.” tespitine yer verildi. Örgütün yabancı istihbarat servisleri ile ilişkileri ve dünyanın çeşitli yerlerindeki faaliyetleri hakkında detaylı analizlerin yer aldığı raporda, örgütün tarihçesi, temel özellikleri ve amaçları, medya ve […]

Polis Akademisi Başkanlığınca hazırlanan “Uluslararası bir tehdit olarak FETÖ” başlıklı raporda, “ABD gibi uluslararası sistemin hakim gu¨c¸leri ile FETO¨’nu¨n bir tero¨r o¨rgu¨tu¨ olarak is¸birligˆi yaptıgˆı gerc¸egˆi ortadadır.” tespitine yer verildi.

Örgütün yabancı istihbarat servisleri ile ilişkileri ve dünyanın çeşitli yerlerindeki faaliyetleri hakkında detaylı analizlerin yer aldığı raporda, örgütün tarihçesi, temel özellikleri ve amaçları, medya ve eğitim yapılanmasının yanı sıra başta ABD olmak üzere örgütün Avrupa, Balkanlar, Orta Doğu, Afrika, Rusya, Orta Asya ve Kafkaslardaki yapılanması ile ilgili kapsamlı bilgiler sıralandı.

ABD ÖRGÜTLE İŞ BİRLİĞİ İÇERİSİNDE

Raporda, Fethullah Gu¨len’in ikametgahı olması nedeniyle ABD’nin o¨rgu¨tu¨n halihazırda du¨nya c¸apında faaliyetlerinin merkezi konumunda olduğu, örgu¨tu¨n ABD’de yaygın bir okul yapılanması, ticaret agˆı ve sahip oldugˆu milyarlarca dolara ulas¸an bir ekonomik hacmi olduğu belirtildi.

Örgütün ABD’de 140’ın u¨zerinde okulu bulunduğu ve bu okullarda yaklas¸ık 60 bin o¨gˆrencinin egˆitim aldığı aktarılan raporda, örgütün ekonomik faaliyetleriyle ABD’den yılda 500 milyon dolardan fazla gelir elde ettiği anlatıldı. Raporda, “ABD gibi uluslararası sistemin hakim gu¨c¸leri ile FETO¨’nu¨n bir tero¨r o¨rgu¨tu¨ olarak is¸ birligˆi yaptıgˆı gerc¸egˆi ortadadır.” ifadelerine yer verildi.

Amerika’nın “Suc¸luların Geri Verilmesi ve Ceza I·s¸lerinde Kars¸ılıklı Yardım Anlas¸ması”na ragˆmen Fethullah Gu¨len’i Tu¨rkiye’ye iade etmediği ve FETO¨’nu¨n ABD’de siyaset alanında lobi faaliyetlerinin güçlenerek devam ettiği, temsilci ve senato¨rlerin tu¨m masraflarının kars¸ılanarak sık sık ku¨ltu¨r gezilerine c¸ıkarıldığı, rapordaki tespitler arasında yer aldı.

ALMANYA, TU¨RKİYE’DEN KAC¸AN FETO¨ MENSUPLARI İC¸İN SIGˆINMA YERİ

Örgütün, Avrupa Birliği ülkelerindeki faaliyetleri hakkında da bilgilerin yer aldığı raporda, FETO¨’nu¨n AB u¨lkelerindeki o¨rgu¨tlenmesinin ku¨resel anlamda digˆer bu¨tu¨n u¨lkelerde oldugˆu gibi o¨nce egˆitim, daha sonra medya ve is¸ du¨nyasındaki faaliyetler u¨zerine ins¸a edildiği ve bu faaliyetlerini bu¨rokrasi ve siyasette nu¨fuzlu dostlarla destekleyerek bulundugˆu u¨lkedeki o¨rgu¨tlenmesini gu¨c¸lendirme yoluna gitme stratejisi izlendiğine vurgu yapıldı.

Başta Almanya olmak üzere, Avusturya ve Hollanda gibi ülkelerin örgüte her türlü desteği sağladığına işaret edilen raporda şu değerlendirmelere yer verildi:

“Vatansız bir o¨rgu¨t olan FETO¨, herkesle koalisyon kurabilecek bir zihniyettedir ve yabancı istihbaratlar ile Tu¨rkiye kars¸ıtı planları birlikte yu¨ru¨tmektedir. FETO¨, dernekler vasıtasıyla Almanya’da egˆitim faaliyetlerinde bulunarak devletten bu¨yu¨k miktarlarda maddi destek almaktadır. Almanya, Tu¨rkiye’den kac¸an FETO¨ mensupları ic¸in bir sıgˆınma yeri konumuna gelmis¸tir. O¨rgu¨t u¨yelerinin Almanya’nın yeni o¨rgu¨t merkezi oldugˆuna dair itirafları mevcuttur. O¨rgu¨tu¨n Avusturya’daki is¸ du¨nyası faaliyetlerini bu¨nyesinde zengin is¸ adamları bulunduran “Viyana I·s¸adamları Dernegˆi” yu¨ru¨tmektedir. Medya sekto¨ru¨nde ise Zaman Vandaag gazetesi yayın hayatına Kanttekening adıyla devam etmektedir. FETO¨, bu gazete ile Tu¨rkiye kars¸ıtı propaganda faaliyetlerini su¨rdu¨rmektedir. O¨te yandan, 15 Temmuz darbe giris¸iminin ardından FETO¨’nu¨n Hollanda’da yapılanması o¨nemli darbeler yemektedir. Darbe giris¸iminin hemen ardından Hollanda’daki FETO¨ okullarından 600 o¨gˆrenci ayrılırken, bu sayı gu¨nu¨mu¨ze kadar ikiye katlanmıs¸tır. FETO¨ okullarını kurtarmak ic¸in okul isimlerinde degˆis¸ikligˆe gitmis¸tir. Örgütün, Balkan u¨lkelerinde en gu¨c¸lu¨ oldugˆu yerlerden birisi Arnavutluk’tur, FETÖ bu u¨lkede u¨st du¨zey bu¨rokratların c¸ocuklarına yu¨klu¨ miktarda burs sagˆlayarak onlarla iletis¸im kurmus¸tur.”

BAZI AFRİKA ÜLKELERİ FETO¨’YU¨ İC¸ GU¨VENLİK TEHDİDİ OLARAK GÖRÜYOR

Raporun Afrika ülkelerindeki örgüt faaliyetleri ile ilgili kısmında, Tu¨rkiye’nin Afrika’ya ac¸ılım stratejisini kendi ac¸ısından bir fırsata do¨nu¨s¸tu¨ren o¨rgu¨tu¨n Afrika u¨lkelerindeki nu¨fuz alanının bu bağlamda arttığı, Tu¨rkiye’nin yogˆun diplomatik ve sivil giris¸imleri neticesinde Afrika u¨lkelerinin bazılarının FETO¨’yu¨ ic¸ gu¨venlik tehdidi olarak go¨rmeye bas¸layarak u¨lkelerindeki faaliyetlerini sınırlandırdığı belirtildi.

ÖRGÜT RUSYA, ORTA DOĞU, ORTA ASYA VE KAFKASLARDA ABD ÇIKARLARI İÇİN ÇALIŞTI

Raporda, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) dagˆılmasıyla gu¨c¸ bos¸lugˆu olus¸an genis¸ alanları kontrol altına almak isteyen ABD’nin askeri, siyasi ve sosyoekonomik politikalarını bo¨lgeye yerles¸tirmek ic¸in FETO¨’yu¨ aparat olarak kullandığına, Rus I·stihbarat Tes¸kilatı’nın (FSB) 2002’de FETO¨ okullarının Amerikan istihbarat tes¸kilatı CIA adına Rusya’nın ulusal c¸ıkarlarına aykırı istihbarat c¸alıs¸malarında bulundugˆunu saptadığına işaret edildi.

Bu kapsamda örgütün, Orta Asya yapılanmasını c¸o¨zen ve ABD c¸ıkarlarını koruma amacı tas¸ıdıklarını tespit eden ikinci u¨lkenin O¨zbekistan olduğu belirtildi. 15 Temmuz darbe giris¸iminden sonra Tu¨rkiye’nin girişimleri u¨zerine Kırgız Devleti’nin o¨rgu¨te ait okullara el konulmus¸ gibi davrandığı ancak gerc¸ekte sadece isim degˆis¸ikligˆine gidildiği ifade edildi. Örgütün diğer u¨lkelerde oldugˆu gibi Kazakistan’da da u¨lkenin elit nu¨fusunun c¸ocuklarının okutuldugˆu okullarda verilen egˆitim aracılıgˆıyla ailelerin go¨zleri boyayıp takdirleri aldığı, Tu¨rkmenistan’da da o¨rgu¨t okullarından mezun olanların o¨nemli go¨revlerde yer alabilmeleri ic¸in ru¨s¸vet de dahil olmak u¨zere her tu¨rlu¨ yo¨ntem denendiği ancak o¨rgu¨tu¨n gerc¸ek gayesi ortaya c¸ıkarılamadığı da rapora yansıdı.

Tu¨rk makamlarının c¸alıs¸maları sonucu Afganistan’daki FETO¨ yapılanmasına o¨nemli darbeler vurulduğuna dikkat çekilen raporda, örgüte ait 12 okulun Tu¨rkiye Maarif Vakfı’na devredildiği, örgütün Kafkaslar, Orta Asya’ya ve Rusya’ya ac¸ılan kapı olarak gördüğü Azerbaycan’ın ise FETÖ için c¸ok bu¨yu¨k bir o¨nem arz ettiği, bu nedenle örgütün Tu¨rkiye’den sonra yaygınlık kazanmaya c¸alıs¸tıgˆı en önemli ülkenin Azerbaycan olduğu vurgulandı.

Ayrıca FETO¨’nün Ermeni diasporası tarafından siyasi destek go¨rdüğü ve so¨zde Ermeni soykırımı konusunda diasporayla yakından c¸alıs¸tığı bilgisine de yer verildi.

Raporun Orta Doğu ile ilgili kısmında, Arap ve I·slam du¨nyasında faal olmayı amaçlayan FETO¨’nün Orta Dogˆu’da Fransız ve I·ngiliz etkisine alternatif olarak ABD’nin etkisini yaymayı hedeflediği, örgütün faaliyette bulundugˆu tu¨m bo¨lgelerde oldugˆu gibi Orta Dogˆu’da da kendi ideolojisini yaymak ve genis¸ kitlelere hitap etmek amacıyla basın ve yayın faaliyetleri yu¨ru¨ttüğü ifade edildi.

Örgütün Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin, Genelkurmay ve Savunma Bakanı Abdulfettah el Sisi liderligˆindeki darbeyle go¨revinden uzaklas¸tırılması sonrasında gerginles¸en Mısır-Tu¨rkiye ilis¸kilerini kendisine açılmış bir alan olarak değerlendirdiği, bu kapsamda ülkede uzun yıllara dayanan faaliyetleri neticesinde Mısır istihbarat servisleri ile gu¨c¸lu¨ ilis¸kilere sahip hale geldiği de raporda belirtildi.

FETO¨ GİBİ TAS¸ERONLAR ARACILIGˆI İLE MİLLET İRADESİ İPOTEK ALTINA ALINMAYA ÇALIŞILIYOR

Örgütün Tu¨rkiye’de devlete sızmak amacıyla on yıllardır uyguladıgˆı yo¨ntem ve stratejileri, faaliyet halinde bulundugˆu digˆer u¨lkelerde de uyguladığının aktarıldığı raporun sonuç bölümünde şunlar kaydedildi:

“FETO¨’nu¨n uluslararası yapılanmasının aydınlatılması, sadece Tu¨rkiye’nin ulusal gu¨venligˆi ac¸ısından degˆil uluslararası barıs¸ ve gu��venlik ic¸in de o¨nemlidir. Bir nevi Gladyo yapılanması unsuru olan FETO¨’nu¨n aslında vesayetin bas¸ka bir hali oldugˆu ortadadır. Dıs¸ istihbarat o¨rgu¨tleri, FETO¨ gibi tas¸eronlar aracılıgˆı ile millet iradesini ipotek altına almaya c¸alıs¸maktadırlar.”

https://www.sabah.com.tr/ Sabah.com.tr internet sitesinden alınmaktadır.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Yorumlara Kapalıdır

  • ÇOK OKUNAN
  • YENİ
  • YORUM
Rahvan At Yarışlarında kupa sahiplerini buldu

Rahvan At Yarışlarında kupa sahiplerini buldu

Ağustos 27, 2019, Rahvan At Yarışlarında kupa sahiplerini buldu için yorumlar kapalı
Büyük Taarruz 97 Yaşında

Büyük Taarruz 97 Yaşında

Ağustos 27, 2019, Büyük Taarruz 97 Yaşında için yorumlar kapalı
AFSÜ Rektörlüğü’nün özenti arabası

AFSÜ Rektörlüğü’nün özenti arabası

Ağustos 27, 2019, AFSÜ Rektörlüğü’nün özenti arabası için yorumlar kapalı
Zeybek, halkoyunlarına ağırladı

Zeybek, halkoyunlarına ağırladı

Ağustos 27, 2019, Zeybek, halkoyunlarına ağırladı için yorumlar kapalı
81 İlde Gençlik Kollarını Kuracağız

81 İlde Gençlik Kollarını Kuracağız

Ağustos 27, 2019, 81 İlde Gençlik Kollarını Kuracağız için yorumlar kapalı
Arabuluculuk ve tahkim uygulamaları eğitimi verecek

Arabuluculuk ve tahkim uygulamaları eğitimi verecek

Eylül 30, 2021, Arabuluculuk ve tahkim uygulamaları eğitimi verecek için yorumlar kapalı
Milletvekili Taytak’ın çabaları sonuç verdi  Sinanpaşa’ya KOSGEB Temsilciliği açılacak

Milletvekili Taytak’ın çabaları sonuç verdi Sinanpaşa’ya KOSGEB Temsilciliği açılacak

Eylül 30, 2021, Milletvekili Taytak’ın çabaları sonuç verdi Sinanpaşa’ya KOSGEB Temsilciliği açılacak için yorumlar kapalı
Uzun Çarşı esnafından  düzenlemeye tam destek    

Uzun Çarşı esnafından düzenlemeye tam destek    

Eylül 30, 2021, Uzun Çarşı esnafından düzenlemeye tam destek     için yorumlar kapalı
Balmahmut Köyü’nde şifalı bitki hasadı

Balmahmut Köyü’nde şifalı bitki hasadı

Eylül 30, 2021, Balmahmut Köyü’nde şifalı bitki hasadı için yorumlar kapalı
AK Parti’de kurucu üyeler bir araya geldi

AK Parti’de kurucu üyeler bir araya geldi

Eylül 30, 2021, AK Parti’de kurucu üyeler bir araya geldi için yorumlar kapalı